title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tu bổ di tích quốc gia Chùa Sắc Tứ Trường Thọ
Thứ tư, 19/05/2021, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án Tu bổ di tích quốc gia Chùa Sắc Tứ Trường Thọ nhằm trùng tu, tôn tạo và bảo tồn khu di tích này.

Dự án cũng nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn liền với việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP; tạo sự hài hòa về phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa với việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

CQT

Tin mới hơn
Tin đã đưa