title Thông tin chỉ đạo điều hành

Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương
Thứ ba, 19/02/2019, 03:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, UBND TP đã ban hành Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW).

Nội dung giám sát gồm: việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của UBND TP, các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và các quận-huyện; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/6/2018 của Thành ủy,Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND TP và các kế hoạch, chương trình của các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa