title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
Thứ sáu, 14/05/2021, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, xác định trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng về tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiêm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong phạm vi công việc đảm nhiệm, đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch CCHC năm 2021 của Văn phòng.

Kế hoạch cũng nhằm triển khai có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch về CCHC năm 2021, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính; tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC hàng năm của TP đối với cán bộ, công chức, viên chức; của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với tuyên truyền vào các hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử Văn phòng.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa