title Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn
Thứ ba, 27/12/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn có năng lực kinh nghiệm nghiên cứu Đề án khoa học Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

Sản phẩm cần đạt: Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; Chính sách hỗ trợ tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Định mức kinh tế kỹ thuật là cơ sở để triển khai chính sách; trình UBND TP.

Sau khi hoàn thành Đề án, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 và chính sách hỗ trợ tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trình UBND TP ban hành.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa