title Văn bản 6 chương trình đột phá

Cải cách hành chính
Thứ hai, 13/08/2012, 21:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình
Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị
giai đoạn 2011 -2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)
 
Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Nội Vụ thành phố
86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; điện thoại: (08) 38 295 110;
web: www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn
MỤC TIÊU:
Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế.
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH (chi tiết xin xem website của sở Nội vụ - phía trên)
1.      Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thu hút đầu tư phát triển thành phố: 3 nhiệm vụ.
2. Xây dựng tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị: 3 nhiệm vụ.
3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố: 3 nhiệm vụ.
4. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục xã hội hóa một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân: 3 nhiệm vụ.
5. Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo và quản lý: 5 nhiệm vụ.
6. Về thực hành dân chủ trong bộ máy hành chính nhà nước: 3 nhiệm vụ.

Văn bản đính kèm

Số lượng lượt xem: 3372