title BAN LÃNH ĐẠO TP HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch
LÊ HOÀNG QUÂN
Phó Chủ Tịch
HỨA NGỌC THUẬN
Phó Chủ tịch
NGUYỄN THỊ HỒNG
Phó Chủ tịch
Lê Thanh Liêm
Phó Chủ tịch
NGUYỄN HỮU TÍN
Phó Chủ tịch
Tất Thành Cang