Ủy viên:
Phan Thị Thắng
Phó Chủ tịch:
VÕ VĂN HOAN
Phó Chủ tịch:
NGÔ MINH CHÂU
Phó Chủ tịch:
DƯƠNG ANH ĐỨC
Phó Chủ tịch:
BÙI XUÂN CƯỜNG
:
LÊ VĂN THINH
Ủy viên:
LÊ VĂN THINH
Ủy viên:
ĐẶNG QUỐC TOÀN
Ủy viên:
TĂNG CHÍ THƯỢNG
Ủy viên:
NGUYỄN VĂN HIẾU
Chủ tịch:
PHAN VĂN MÃI
Ủy viên:
TRẦN THẾ THUẬN
Ủy viên:
NGUYỄN THỊ ÁNH HOA
Ủy viên:
HUỲNH VĂN HỒNG NGỌC
Ủy viên:
HUỲNH VĂN HẠNH
Ủy viên:
ĐẶNG MINH ĐẠT
Ủy viên:
ĐINH MINH HIỆP
Ủy viên:
PHẠM THỊ HỒNG HÀ
Ủy viên:
BÙI TÁ HOÀNG VŨ
Ủy viên:
NGUYỄN TOÀN THẮNG