..../NQ-HĐND
Thứ năm, 19/01/2023, 09:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/02/2023
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT về ban hành mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1674027551410099.doc
(Dự thảo).../2022/NQ-HĐND
Thứ sáu, 23/12/2022, 09:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/12/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/01/2023
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm:
10451signed_du thao muc thu tham dinh ho so DAT.pdf
(Dự thảo).../2022/NQ-HĐND
Thứ sáu, 18/11/2022, 14:18 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/12/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2026
Tài liệu đính kèm:
signed_22_1086020221114112717-trinh kinh te tap the-trang-24-39.pdf
Tải về tất cả tài liệu
9711/VP-KSTT
Thứ ba, 08/11/2022, 11:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/12/2022
Trích yếu: Góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1667873802513911.pdf
(Dự thảo)____/2022/QĐ-UBND
Chủ nhật, 09/10/2022, 11:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/11/2022
Trích yếu: Dự thảo QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
Du%20thao%20Quy%20dinh%20CNNV%208-11 (1).docx
Du%20thao%20Quyet%20dinh%20QCTCH%c4%90%208-11.docx
Tải về tất cả tài liệu
4063/CATP-PC07
Thứ sáu, 16/09/2022, 13:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2022
Trích yếu: Góp ý lần 2 dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
cv4063catpvedanphong.pdf
7461/STNMT-VP
Thứ sáu, 09/09/2022, 13:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/10/2022
Trích yếu: dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
7461-DuthaosoTNMT.pdf
(Dự thảo) ......./2022/QĐ-UBND
Thứ tư, 10/08/2022, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/08/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2022
Trích yếu: Dự thảo QUY CHẾ Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
166001081124811_du thao quy che to tiep nhan don thu.docx
3431/CATP-PC07
Thứ hai, 08/08/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/08/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 02/09/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cúu hộ cứu nạn cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
DuThaoNghiquyetQuydinhmuchotrochoDanphong.docx
2369/UBND-VX
Thứ tư, 13/07/2022, 14:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/07/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/09/2022
Trích yếu: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1657619384635746 (1).pdf
1434/SKHCN-QLCN
Thứ ba, 31/05/2022, 10:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2022
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
dt_nghi_quyet_1852022.doc
3526/VP-KSTT
Thứ ba, 24/05/2022, 10:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2022
Trích yếu: dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
du_thao_quy_che_kien nghi TTHC.pdf
1209/SKHCN-SHTT
Thứ ba, 17/05/2022, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền đối với giống cây trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
3_du_thao_nghi_quyet__v1.doc
1712/CATP-PC06
Thứ sáu, 29/04/2022, 11:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/05/2022
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
16512_Dự thao thu lê phi luu tru.doc
1783/STP-TC
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Tài liệu đính kèm:
du_thao_quy_dinh_So Tu phap.docx
15036/SLĐTBXH-VP
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội Thành phố
Tài liệu đính kèm:
15036SLDTBXH-VP_0001.signed_Du thao chuc nag so LĐ-TB-XH.pdf
1039/SKHCN-VP
Thứ tư, 27/04/2022, 15:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, niệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố
Tài liệu đính kèm:
1039signed_khoahoc_conghe.pdf
1539/SVHTT-TCPC
Thứ tư, 27/04/2022, 14:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1539-tam.signed_vanhoathethao.pdf
Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách ....
Thứ tư, 23/02/2022, 11:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/02/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/03/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách ....
Tài liệu đính kèm:
NQ - dự thảo 1.docx
Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế TPHCM
Thứ hai, 14/02/2022, 16:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/02/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2022
Trích yếu: Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế TPHCM Mọi thông tin góp ý đề nghị gửi về Sở Y tế, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM hoặc qua địa chỉ email: thaimt@tphcm.gov.vn
Tài liệu đính kèm:
v1_quy_dinh_chuc_nang,_nhiem_vu,_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_so_y_te_08022022.pdf
quyet_dinh_du_thao_quy_dinh_cuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_co_cau_to_chuc_cua_so_y_te08022022.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.