760/SKHCN-QLNN
Thứ tư, 15/03/2023, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/05/2023
Trích yếu: Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
760signed_khcn.pdf
to_trinh_de_nghi_ubnd_trinh_hdnd_1032023.docx
dt_nghi_quyet_1032023.doc
cv_dang_tai_du_thao_nghi_quyet_1032023.doc
Tải về tất cả tài liệu
669/KHCN-KHTC
Thứ hai, 06/03/2023, 13:46 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/03/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/04/2023
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
05__du_thao_nq_de_cuong.doc
09__cv_dang_tai_nq.doc
01__to_trinh.docx
07__to_trinh_ubnd_gui_hdnd.docx
Tải về tất cả tài liệu
441/SNN-CCKL
Thứ hai, 06/03/2023, 10:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/03/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/04/2023
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách tiền công hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên địa bàn TPHCM
Tài liệu đính kèm:
030323021657632a. DT SNN Báo cáo ket qua thuc hien BVR.docx
030323021657592b.DT SNN_Báo cáo đánh giá tác động tien cong khoán BVR.docx
030323021657582c.DT SNN_TTr xây dung don gia tien cong khoán BVR - Copy.docx
030323021657522d.DT UBND_TTr xây dung don gia tien cong khoán BVR.docx
030323021657492e. De cuong NQ HDND.docx
030323021657552c_1. Phu luc _xay dung đơn gia.xls
030323021657453.cv_so_đang tai ho so de nghi xay dung NQ.docx
Tải về tất cả tài liệu
(Dự thảo)..../2023/QĐ-UBND
Thứ tư, 15/02/2023, 13:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2023
Trích yếu: (dự thảo) QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1676434592115109_du thao qđ vp.docx
1676434581333242_du thao VP(font).doc
Tải về tất cả tài liệu
576/STC-QLG
Thứ ba, 14/02/2023, 09:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2023
Trích yếu: Lấy ý kiến về Hồ sơ Dự thảo NGHỊ QUYẾT về ban hành mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1674027551410099.doc
1_to_trinh_cua_stc_gui_ubndtp_de_nghi_xay_dung_nghi_quyet_da_dieu_chinh_theo_4644_cua_ubndtp.doc
2_du_thao_bao_cao_danh_gia_tac_dong.doc
3_du_thao_bao_cao_danh_gia_thuc_trang_cac_van_de_lien_quan_den_chinh_sach.doc
3b_du_thao_bao_cao_tong_ket_viec_thi_hanh_phap_luat.xlsx
4_du_thao_giai_trinh_tiep_thu.doc
4b_du_thao_bang_tong_hop_giai_trinh_tiep_thu_y_kien_gop_y.doc
5_du_thao_de_cuong_chi_tiet_nq_cua_hdnd.doc
Tải về tất cả tài liệu
260/QĐ-UB
Thứ sáu, 10/02/2023, 13:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/03/2023
Trích yếu: Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM
Tài liệu đính kèm:
(Dự thảo).../2022/NQ-HĐND
Thứ sáu, 23/12/2022, 09:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/12/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/01/2023
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm:
10451signed_du thao muc thu tham dinh ho so DAT.pdf
(Dự thảo).../2022/NQ-HĐND
Thứ sáu, 18/11/2022, 14:18 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/12/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2026
Tài liệu đính kèm:
signed_22_1086020221114112717-trinh kinh te tap the-trang-24-39.pdf
Tải về tất cả tài liệu
9711/VP-KSTT
Thứ ba, 08/11/2022, 11:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/12/2022
Trích yếu: Góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1667873802513911.pdf
(Dự thảo)____/2022/QĐ-UBND
Chủ nhật, 09/10/2022, 11:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/11/2022
Trích yếu: Dự thảo QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
Du%20thao%20Quy%20dinh%20CNNV%208-11 (1).docx
Du%20thao%20Quyet%20dinh%20QCTCH%c4%90%208-11.docx
Tải về tất cả tài liệu
4063/CATP-PC07
Thứ sáu, 16/09/2022, 13:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2022
Trích yếu: Góp ý lần 2 dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
cv4063catpvedanphong.pdf
7461/STNMT-VP
Thứ sáu, 09/09/2022, 13:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/10/2022
Trích yếu: dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
7461-DuthaosoTNMT.pdf
(Dự thảo) ......./2022/QĐ-UBND
Thứ tư, 10/08/2022, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/08/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2022
Trích yếu: Dự thảo QUY CHẾ Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
166001081124811_du thao quy che to tiep nhan don thu.docx
3431/CATP-PC07
Thứ hai, 08/08/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/08/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 02/09/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cúu hộ cứu nạn cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
DuThaoNghiquyetQuydinhmuchotrochoDanphong.docx
2369/UBND-VX
Thứ tư, 13/07/2022, 14:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/07/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/09/2022
Trích yếu: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1657619384635746 (1).pdf
1434/SKHCN-QLCN
Thứ ba, 31/05/2022, 10:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2022
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
dt_nghi_quyet_1852022.doc
3526/VP-KSTT
Thứ ba, 24/05/2022, 10:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2022
Trích yếu: dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
du_thao_quy_che_kien nghi TTHC.pdf
1209/SKHCN-SHTT
Thứ ba, 17/05/2022, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền đối với giống cây trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
3_du_thao_nghi_quyet__v1.doc
1712/CATP-PC06
Thứ sáu, 29/04/2022, 11:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/05/2022
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
16512_Dự thao thu lê phi luu tru.doc
1783/STP-TC
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Tài liệu đính kèm:
du_thao_quy_dinh_So Tu phap.docx
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.