1209/SKHCN-SHTT
Thứ ba, 17/05/2022, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền đối với giống cây trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
3_du_thao_nghi_quyet__v1.doc
1712/CATP-PC06
Thứ sáu, 29/04/2022, 11:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/05/2022
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
16512_Dự thao thu lê phi luu tru.doc
1783/STP-TC
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Tài liệu đính kèm:
1783stptcsigned_Dự thao So tu phap.pdf
15036/SLĐTBXH-VP
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội Thành phố
Tài liệu đính kèm:
15036SLDTBXH-VP_0001.signed_Du thao chuc nag so LĐ-TB-XH.pdf
1039/SKHCN-VP
Thứ tư, 27/04/2022, 15:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, niệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố
Tài liệu đính kèm:
1039signed_khoahoc_conghe.pdf
1539/SVHTT-TCPC
Thứ tư, 27/04/2022, 14:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1539-tam.signed_vanhoathethao.pdf
Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách ....
Thứ tư, 23/02/2022, 11:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/02/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/03/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách ....
Tài liệu đính kèm:
NQ - dự thảo 1.docx
Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế TPHCM
Thứ hai, 14/02/2022, 16:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/02/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2022
Trích yếu: Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế TPHCM Mọi thông tin góp ý đề nghị gửi về Sở Y tế, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM hoặc qua địa chỉ email: thaimt@tphcm.gov.vn
Tài liệu đính kèm:
v1_quy_dinh_chuc_nang,_nhiem_vu,_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_so_y_te_08022022.pdf
quyet_dinh_du_thao_quy_dinh_cuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_co_cau_to_chuc_cua_so_y_te08022022.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Thứ ba, 11/01/2022, 15:36 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/01/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/02/2022
Trích yếu: Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm:
2.Dự thảo QĐ ban hành QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SNV 2021.docx
3.Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SNV 2021 (1).docx
Tải về tất cả tài liệu
Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài
Thứ tư, 08/12/2021, 14:01 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/12/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/12/2021
Trích yếu: Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài
Tài liệu đính kèm:
5280_snvccvcsigned.pdf
DỰ THẢO Quyết định điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND Thành phố
Thứ sáu, 08/10/2021, 08:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/10/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/12/2021
Trích yếu: Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
duthaoqd (1).doc
danhmucbosungtthc (1).docx
Tải về tất cả tài liệu
Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 10/08/2021, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/08/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/09/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Duthao_Quyche_Connuoi_3160_stphtsigned.pdf
du_thao_qd (1).doc
Tải về tất cả tài liệu
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM
Thứ hai, 12/07/2021, 15:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/07/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/08/2021
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM
Tài liệu đính kèm:
S21071215010 (1).pdf
Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 11/06/2021, 10:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
The following has evaluated to null or missing:
==> expirationDate_DateObj [in template "20115#20151#45229" at line 318, column 20]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: checkDateEquals = (expirationDate_Dat... [in template "20115#20151#45229" at line 318, column 1]
	- Reached through: #assign-container [in template "20115#20151#45229" at line 316, column 1]
----
1<#assign HttpUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil"] /> 
2<style scoped> 
3  #form-question-answer{ 
4    display:none; 
5
6	.style-padding-bottom-attachFile{ 
7		display: flex; 
8
9 
10	.div-ds-gop-y-vbdt { 
11    border: 1px solid #E6E6E6; 
12    border-bottom: none; 
13    float: left; 
14    width: 100%; 
15
16	.div-title-du-thao-vbqppl{ 
17  	text-transform: uppercase; 
18    width: 100%; 
19    background: -webkit-linear-gradient(#144673, #3982ad); 
20    background: -o-linear-gradient(#144673, #3982ad); 
21    background: -moz-linear-gradient(#144673, #3982ad); 
22    background: linear-gradient(r#144673, #3982ad); 
23    color: white; 
24    font-size: 14px; 
25    font-style: normal; 
26    font-weight: bold; 
27    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
28    padding: 8px; 
29    height: 30px; 
30
31  	.div-btn-gop-y{ 
32  	width: 100%; 
33    margin-top: 20px; 
34    float: left; 
35    margin-bottom: 10px; 
36
37  	.button-question { 
38  	float:right; 
39    padding: 4px; 
40    height: 30px; 
41    width: 111px; 
42    text-shadow: none; 
43    font-weight: 700; 
44    border-radius: unset; 
45    font-size: 14px; 
46    color: white; 
47    border-color: #9ebed0; 
48    background: linear-gradient(#cfe3ed, #23729e, #53bcf3); 
49
50  .doc-gen-cover-tt table tr td { 
51    vertical-align: middle; 
52    border: 1px solid #b6b3b3; 
53    line-height: 18px; 
54    padding: 5px 5px; 
55
56  .doc-gen-body-detail{ 
57    padding: 0px !important; 
58
59	.doc-gen-font-bold { 
60    border-bottom: 1px solid #fff !important; 
61    padding: 10px 5px; 
62    width: 100%; 
63    margin: 0; 
64    position: relative; 
65    top: 0; 
66    border: 1px solid #b6b3b3; 
67
68  .attachFile{ 
69		border: 1px solid #b6b3b3; 
70		display: flow-root; 
71		padding: 10px 5px ; 
72		margin: -1px 0 10px; 
73		border-top: 1px solid #fff; 
74
75	.doc-gen-file-dk { 
76		padding: 0px 0 0 5px; 
77
78	.doc-gen-file-dk-all{ 
79		padding: 4px; 
80		text-align: center; 
81		margin: 5px 0 10px 0; 
82		border-radius: 4px; 
83		border: 1px solid #b6b3b3; 
84		cursor: pointer; 
85
86	.doc-gen-file-dk-all:hover { 
87		background: #eaeaea; 
88		transition: 0.4s; 
89
90	.title_down{ 
91		word-wrap: break-word; 
92		width: 300px; 
93		margin: 0 0 0 5px; 
94
95	.doc-gen-no-file-dk { 
96    border: 1px solid #b6b3b3; 
97    border-top: 0; 
98    padding: 0 0 15px 7px; 
99    width: 100%; 
100    text-align: left; 
101
102  .portlet-content { 
103    border: 0 !important; 
104
105</style> 
106 
107<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
108<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
109 
110<div class="doc-gen-body-detail"> 
111	<div class="doc-gen-cover-tt" id="content-article-swt-id-voice"> 
112		<#assign loaiVanBan = "" > 
113		<#assign coQuanBanHanh = "" > 
114		 
115		<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
116		<#assign articleobj = journalLocalService.getArticle(groupId, .vars["reserved-article-id"].data)> 
117		 
118		<#assign articlePrimKey = articleobj.getResourcePrimKey()> 
119		 
120		<#assign catLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
121		<#assign articleCates = catLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(articlePrimKey))> 
122		 
123		<#assign listCategoryId = ""> 
124		<#list articleCates as cat> 
125			<#assign listCategoryId = listCategoryId + "," + cat.getCategoryId()?string> 
126		</#list> 
127		 
128		<#assign assetVocabularyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetVocabularyLocalService")> 
129		<#assign listVocab = assetVocabularyLocalService.getGroupVocabularies(groupId)> 
130		 
131		<#list listVocab as vocab> 
132			<#-- 43269: id vocabulary cua loai van ban --> 
133			<#if vocab.getVocabularyId() == 43269 > 
134				<#list vocab.getCategories() as cate> 
135					<#if listCategoryId?contains(cate.getCategoryId()?string)> 
136						<#assign loaiVanBan = cate.getName()> 
137					</#if> 
138				</#list> 
139			</#if> 
140			 
141			<#-- 43268: id vocabulary cua co quan ban hanh --> 
142			<#if vocab.getVocabularyId() == 43268 > 
143				<#list vocab.getCategories() as cate> 
144					<#if listCategoryId?contains(cate.getCategoryId()?string)> 
145						<#assign coQuanBanHanh = cate.getName()> 
146					</#if> 
147				</#list> 
148			</#if> 
149		</#list> 
150		 
151		 
152			<table style="color: #100404; width: 100%"> 
153          <tbody> 
154          <tr> 
155            <td style=" width: 150px;"><b>Loại văn bản:</b></td> 
156            <td>${loaiVanBan}</td> 
157          </tr> 
158          <tr> 
159            <td><b>Cơ quan ban hành:</b></td> 
160            <td>${coQuanBanHanh}</td> 
161          </tr> 
162          <tr> 
163            <td><b>Ngày bắt đầu lấy ý kiến:</b></td> 
164            <td> 
165						<#assign effectiveDate_Data = getterUtil.getString(startDate.getData())> 
166						<#if validator.isNotNull(effectiveDate_Data)> 
167							<#assign effectiveDate_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", effectiveDate_Data, locale)> 
168							${dateUtil.getDate(effectiveDate_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale)} 
169						</#if> 
170						</td> 
171          </tr> 
172          <tr> 
173            <td><b>Ngày hết hạn lấy ý kiến:</b></td> 
174            <td> 
175						<#assign expirationDate_Data = getterUtil.getString(endDate.getData())> 
176						<#if validator.isNotNull(expirationDate_Data)> 
177							<#assign expirationDate_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", expirationDate_Data, locale)> 
178							${dateUtil.getDate(expirationDate_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale)} 
179						</#if> 
180						</td> 
181          </tr> 
182           
183          <tr> 
184					  <#assign description = .vars["reserved-article-description"].data ?trim > 
185						<#assign docgenrowbttom = "" > 
186						<#if !validator.isBlank(description)> 
187							 <#assign docgenrowbttom = "doc-gen-row-bttom" > 
188						</#if> 
189            <td><b>Trích yếu:</b></td> 
190            <td> 
191						${htmlUtil.escape(.vars["reserved-article-description"].data)} 
192						</td> 
193          </tr> 
194          
195           
196        </tbody></table> 
197		 
198	<div class="doc-gen-row doc-gen-row-bttom doc-gen-font-bold"> 
199		Tài liệu đính kèm: 
200	</div> 
201		<div class="doc-gen-row"> 
202			<#assign extensionsImg =".jpg_.jpeg_.bmp_.gif_.png"> 
203	  	<#assign urlIconAttachment = "" > 
204			<#assign pathToDownloadAll = "" />		 
205			<#assign iconDownloadall = "" />	 
206			<#if validator.isNotNull(attachment.getData())> 
207			  <#list attachment.getSiblings() as file> 
208					<#assign isPDF = false > 
209					<#assign arrString = file.getData()?string?split("/")/> 
210					<#assign filename = arrString[4] /> 
211					<#assign pathToDownloadAll = pathToDownloadAll +"'" + file.getData() + "'" + "," /> 
212					 
213					<#if (filename?lower_case)?contains(".doc")> 
214					  <#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/WORD.png" >						 
215					  <#elseif (filename?lower_case)?contains(".rtf")> 
216					  <#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/WORD.png" >				 
217					<#elseif (filename?lower_case)?contains(".pdf")> 
218						<#assign isPDF = true > 
219						<#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/PDF.png" > 
220					<#elseif (filename?lower_case)?contains(".xls")> 
221						<#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/EXCEL.png" >	 
222					<#else> 
223						<#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/OTHER.png" > 
224						<!--Kiem tra co phai la img khong--> 
225						<#list extensionsImg?split("_") as x> 
226							<#if (filename?lower_case)?contains(x)>						 
227								<#assign isPDF = true >						 
228							</#if> 
229						</#list>																		 
230					</#if>					 
231					 
232					<#assign iconDownloadall = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/vb-download.png" > 
233					<#assign iconVBDownload = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/vb-download.png" > 
234					<#assign iconVBReview = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/vb-review.png" > 
235					<div class="attachFile"> 
236			    <div class="col-xs-12 col-sm-8 doc-gen-padd-no doc-gen-row-bttom-mobile style-padding-bottom-attachFile"> 
237						<a href="${file.getData()}"><img src="${urlIconAttachment}"></a> 
238						<span class="title_down" >${HttpUtil.decodeURL(filename,true)}</span> 
239					</div> 
240					 
241					<div class="col-xs-12 col-sm-4 doc-gen-file-dk"> 
242						<a class="col-xs-5 col-sm-5 doc-gen-padd-no" href="${file.getData()}" download> 
243							<img src="${iconVBDownload}"> 
244							Tải về 
245						</a> 
246						<#if isPDF> 
247							<a class="col-xs-7 col-sm-7 doc-gen-padd-no" href="${file.getData()}" target="_blank"> 
248								<img src="${iconVBReview}" /> 
249								Xem trước 
250							</a> 
251						</#if> 
252					</div> 
253					</div> 
254			  </#list> 
255				<#assign pathToDownloadAll = "javascript:downloadAllFiles(" + .vars['reserved-article-author-id'].data + ", [" + pathToDownloadAll + "])" /> 
256				<#if (attachment.getSiblings()?size >1) > 
257					<div class="hidden-xs col-sm-8 doc-gen-padd-no doc-gen-row-bttom-mobile style-padding-bottom-attachFile"> 
258					</div> 
259					<a href="${pathToDownloadAll}"> 
260					<div class="col-xs-12 col-sm-4 doc-gen-file-dk doc-gen-file-dk-all"> 
261						<img src="${iconDownloadall}"> 
262						<span style="word-wrap: break-word;">Tải về tất cả tài liệu</span> 
263					</div> 
264					</a> 
265				 
266				</#if> 
267			<#else> 
268			  <div class="doc-gen-no-file-dk"> 
269			     Không có tài liệu đính kèm 
270		    </div> 
271			</#if> 
272		</div> 
273</div> 
274</div> 
275 
276 
277<a id="hiddenDownload" style="display: none;"></a> 
278 
279<script type="text/javascript"> 
280	/** Perform download all files of the selected record. */ 
281	function downloadAllFiles(id, urls) { 
282		zipFiles(id, urls); 
283
284 
285	function zipFiles(id, urls) { 
286		var jszip = new JSZip(); 
287		doZip(jszip, urls, 0); 
288
289	 
290	function doZip(jszip, urls, index) { 
291		var fileName = urls[index].split('/')[4]; 
292		 
293		JSZipUtils.getBinaryContent(urls[index], function(err, data) { 
294			if (!err) { 
295				jszip.file(fileName, data, { 
296					binary : true 
297				}); 
298				 
299				if (++index == urls.length) { 
300					jszip.generateAsync({ 
301						type : "blob" 
302					}).then(function(content) { 
303						var a = $("#hiddenDownload"); 
304						a.attr("download", "tailieudinhkem"); 
305						a.attr("href", URL.createObjectURL(content)); 
306						document.getElementById("hiddenDownload").click(); 
307					}); 
308				} else { 
309					doZip(jszip, urls, index); 
310
311
312		}); 
313
314 
315</script> 
316<#assign  
317currentDate = .now 
318checkDateEquals = (expirationDate_DateObj?date?iso_utc == currentDate?date?iso_utc)?string 
319checkExpirationDate = (expirationDate_DateObj?date > currentDate?date) 
320
321	<#if getterUtil.getBoolean(checkDateEquals) || getterUtil.getBoolean(checkExpirationDate)>  
322	<div class="div-btn-gop-y"> 
323	<button class="btn btn-info button-question" type="button" onclick="form_question()">Gửi góp ý</button> 
324	</div> 
325		</#if> 
326 
327<input type="hidden" id="idDuThao" value="${articleobj.getArticleId()}"> 
328<script> 
329$(document).ready(function(){ 
330 
331 $('#parrentIdId').val($("#idDuThao").val()); 
332}); 
333 
334function form_question(){ 
335	$("#form-question-answer").css("display","block"); 
336
337function backListQuestion(){ 
338	$("#form-question-answer").css("display","none"); 
339
340 
341</script> 
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND TP với các sở, ban, ngành trong thực hiện thủ tục hành chính
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Pháp luật hình sự
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/10/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/01/2019
Trích yếu: Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND TP với các sở, ban, ngành trong thực hiện thủ tục hành chính
Tài liệu đính kèm:
b8eef48e44d7528dgop ý cv 11864.rar
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Pháp luật hình sự
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/04/2017
Trích yếu: Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Tài liệu đính kèm:
Du thao NDCP-Ho tro sinh san.doc
Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/04/2017
Trích yếu: Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Tài liệu đính kèm:
ND ngan hang mo .doc
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động thể thao
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/04/2017
Trích yếu: Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động thể thao
Tài liệu đính kèm:
Kinh doanh HD the thao.doc
Dự thảo Quyết định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/04/2017
Trích yếu: Dự thảo Quyết định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện
Tài liệu đính kèm:
Du thao QD-ban gui xin y kien.doc
Dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/04/2017
Trích yếu: Dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ
Tài liệu đính kèm:
ND le phi truoc ba.doc
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.