Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2022 (27/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2022.
Công bố TTHC lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP (27/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TPHCM.
Công bố TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (27/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 1 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đẩy mạnh thanh toán điện tử để tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công (24/06/2022)
(HCM CityWeb) – Trên cơ sở định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo Quyết định số 1813 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị có liên quan thường xuyên thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công.
Công bố TTHC lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông (24/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 7 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
Xem theo ngày:
Tìm