Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (23/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 19 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (23/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện (22/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện (22/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (20/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Xem theo ngày:
Tìm