Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Công bố 2 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (05/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố danh mục 2 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (05/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương đã được tái cấu trúc.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (03/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đối với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của TPHCM năm 2022 (03/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM năm 2022.
Thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá (02/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá.
Xem theo ngày:
Tìm