Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sở Xây dựng phải quan tâm xử lý khó khăn, vướng mắc, phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (15/08/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Xây dựng.
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn TP (15/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TP.
Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 (12/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.
Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chinh ở các Sở - ngành, UBND các cấp (12/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.
Ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức TP giai đoạn 2022-2027 (11/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TPHCM giai đoạn 2022-2027.
Xem theo ngày:
Tìm