Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông báo của UBND TP times .

title Thông báo của UBND TP

Xin ý kiến nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 12 năm 2022 (22/09/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 11 năm 2022 (16/09/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Thông báo về việc công khai kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14-2023 (06/09/2022)
Thông báo về việc công khai kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14-2023
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 10 năm 2022 (23/08/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 (17/08/2022)
Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022
Xem theo ngày:
Tìm