title VĂN BẢN 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ

title Văn bản 6 chương trình đột phá

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Thứ hai, 13/08/2012, 20:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015.
(Ban hành kèm theo quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)
 
Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Nội Vụ thành phố
86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; điện thoại: (08) 38 295 110;
web: www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn
 
MỤC TIÊU:
Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành, lĩnh vực có vai trò quyết định, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đặc biệt tập trung nguồn nhân lực cho ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm nhu cầu chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động.
 
MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN (chi tiết xem website của sở Nội vụ - phía trên)
-          Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng
-          Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề
-          Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân
-          Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao
-          Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố
-          Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế thành phố
-          Tổ chức hệ thống truyền thông, xây dựng chương trình thông tin về đào tạo và việc làm
-          Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng
-          Cơ chế, chính sách về tài chính, thuế để thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP.
 
Số lượng lượt xem: 4100