title Thành ủy đương nhiệm

Ủy viên
TRƯƠNG VĂN HAI
Ủy viên
HUỲNH THÀNH LẬP
Ủy viên
NGUYỄN CHÍ THÀNH
Ủy viên
HỨA NGỌC THUẬN
Ủy viên
NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM
Ủy viên
VÕ THỊ DUNG
Ủy viên
THÂN THỊ THƯ
Ủy viên
NGUYỄN THỊ HỒNG
Ủy viên
VÕ TIẾN SĨ
Ủy viên
NGUYỄN HỮU TÍN
Ủy viên
NGUYỄN HỮU NHÂN
Ủy viên
NGUYỄN VĂN RẢNH
Ủy viên
TRẦN THẾ LƯU