title Thông báo của ủy ban

XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT 01 - NĂM 2023 (02/02/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 18 năm 2022 (10/01/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Quyết định về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y (04/01/2023)
Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Quyết định về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (03/01/2023)
Quyết định về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (03/01/2023)
Quyết định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong giám định pháp y (30/12/2022)
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong giám định pháp y
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 17 năm 2022 (22/12/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 16 năm 2022 (28/11/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 14 năm 2022 (21/11/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 15 năm 2022 (21/11/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xem theo ngày:
Xem