title Thông báo của ủy ban

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính tại Úc (16/03/2023)
Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính tại Úc
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh (15/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 4997/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (10/03/2023)
Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 4997/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (02/03/2023)
Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (10/02/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM.
XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT 02 - NĂM 2023 (06/02/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT 01 - NĂM 2023 (02/02/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 18 năm 2022 (10/01/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Quyết định về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y (04/01/2023)
Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Quyết định về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (03/01/2023)
Quyết định về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Xem theo ngày:
Xem