title Thông báo của ủy ban

Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 5/2019 (05/06/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 4/2019 (16/05/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 3/2019 (10/05/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Danh sách Các thầy thuốc đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (14/11/2016)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp thành phố tại cuộc họp ngày 02 tháng 11 năm 2016 như sau:
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 (29/06/2016)
(HCM CityWeb)-Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh Thành phố 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2016 (10/05/2016)
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố quý 1 năm 2016 (05/04/2016)
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố quý 1 năm 2016.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác trọng tâm tháng 3/2016 (11/03/2016)
(HCM CityWeb)- Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Thường trực UBND TP về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, anh ninh, thu chi ngân sách Thành phố tháng 2 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2016.
Xem theo ngày:
Xem