title Thông báo của ủy ban

Quyết định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (03/01/2023)
Quyết định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong giám định pháp y (30/12/2022)
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong giám định pháp y
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 17 năm 2022 (22/12/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 16 năm 2022 (28/11/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 14 năm 2022 (21/11/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 15 năm 2022 (21/11/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (11/11/2022)
Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch tại Hàn Quốc (25/10/2022)
Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch tại Hàn Quốc
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TP.Hồ Chí Minh năm 2022 (đợt 2) (07/10/2022)
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (đợt 2)
Xin ý kiến nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 13 năm 2022 (05/10/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xem theo ngày:
Xem