title Thông báo của ủy ban

Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 3 năm 2022 (17/05/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Chủ tịch UBND Phường 8, Quận Tân Bình hủy bỏ văn bản, giấy tờ đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý (04/05/2022)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8, quận Tân Bình đã ban hành Quyết định số 99/QĐ/UBND hủy bỏ giá trị pháp lý của 04(bốn) văn bản chứng thực không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2022 (21/04/2022)
Thông báo thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (12/04/2022)
Quyết định về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y (05/04/2022)
Quyết định về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2022 (04/03/2022)
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2022
Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (11/01/2022)
Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Quyết định về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (29/11/2021)
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với ông Dư Huy Quang- Nguyên trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên môi trường
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 07 năm 2021 (29/10/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 06 năm 2021 (19/10/2021)
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 06 năm 2021
Xem theo ngày:
Xem