title Thông báo của ủy ban

Kết quả tham dự khóa bồi dưỡng tại Israel (16/12/2019)
Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 5/10/2019 cùa UBND Thành phố về cử đoàn cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao tại Israel từ ngày 9/11 đến ngày 17/11/2019.
Kết quả tham dự khóa bồi dưỡng tại Thượng Hải (20/11/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND Thành phố về cử đoàn cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đoàn cán bộ Thành phố đã tham dự khóa học từ ngày 1 đến ngày 5/7/2019 tại Học viện Hành chính Thượng Hải.
Kết quả tham dự khóa bồi dưỡng tại New Zealand (20/11/2019)
(HCM CityWeb)-Căn cứ Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND Thành phố về cử đoàn cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý bệnh viện theo mô hình tiên tiến ở New Zealand.
Kết quả tham dự khóa bồi dưỡng tại New Zealand (16/11/2019)
Căn cứ Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của Ủy ban nhân dân TP về cử đoàn cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng về kỹ năng phát triển và quản lý khởi nghiệp, thu hút đầu tư năm 2019 tại Singapore, thời gian từ ngày 10/11/2019 đến ngày 16/11/2019.
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 12 năm 2019 (15/11/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân về danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 9 năm 2019 (03/09/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (24/07/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 7 và đợt 8/2019 (05/07/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 7 và đợt 8/2019 (05/07/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 6/2019 (19/06/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Xem theo ngày:
Xem