title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
Thứ bảy, 23/07/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tham mưu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh đang còn hiệu lực và dự kiến ban hành có nhiều phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện hoặc tạo rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân cấp, thực hiện phân cấp việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt đối với nhóm TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực hiện chỉ đạo, điều hành việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo đúng quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa từ ngày 01/6/2022 cũng như việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ ngày 01/7/2022 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước…

Văn phòng UBND TP chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp về tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết để nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu số hóa, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hạn chế thông tin phải cung cấp đối với những thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Minh Thư

Số lượng lượt xem: 64