title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức
Thứ năm, 03/11/2022, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức TPHCM giai đoạn 2022-2030”.

Kế hoạch nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Kế hoạch cũng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng; có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các sở, ngành, địa phương và bản thân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực thực thi công vụ và làm việc được trong môi trường quốc tế; huy động các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phù hợp; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức…

Minh Thư

Số lượng lượt xem: 56