title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
Tài liệu về phòng chống tham nhũng cho Cán bộ công chức, Nhân dân (07/05/2016)
Tài liệu tham khảo pháp luật về khiếu nại, tố cáo (07/05/2016)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT VÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ (07/05/2016)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT VÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT (07/05/2016)
Danh Sách Công Nhận, Công Bố, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành Phố (07/05/2016)
Ngày 07/5/2015, ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 2112/QĐ-UBND về công nhận, công bố, miễn nhiễm báo cáo viên Báo cáo viên pháp luật thành phố. như sau:
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
Xem theo ngày:
Xem