title Tin tức

Công bố 15 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 13 thủ tục hành chính mới và 2 thủ tục hành chính sửa đổi.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong một ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc đối với Thủ tục Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao đã được tái cấu trúc.
Phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 2 quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn TP (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn TPHCM.
Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – Nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành TP, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Kế hoạch của UBND TP về thực hiện Chỉ thị số 10; trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được; đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp để chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế phát sinh.
Xem theo ngày:
Tìm