title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025
Thứ sáu, 16/09/2022, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý; điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã; tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm địa bàn, tính chất  công việc chuyên môn của cán bộ và từng chức danh công chức chuyên môn của xã đảm bảo nguyên tắc “vừa học, vừa làm”, không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ Nhân dân và chính quyền xã.

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức xã. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm các chuyên đề sau:

- Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã;

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn phòng - Thống kê: kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ văn phòng, công tác thống kê, công tác văn thư - lưu trữ;

- Bồi dưỡng cho công chức Tư pháp - Hộ tịch: kiến thức về công tác tư pháp, hộ tịch xã, thị trấn; bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: kiến thức chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; kỹ năng quản lý trật tự xây dựng; nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở; quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn hóa - Xã hội: kiến thức chuyên sâu về công tác lao động, người có công và xã hội; tổ chức và quản lý lễ hội; văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chuyên sâu về kế toán ngân sách xã cho công chức Tài chính - Kế toán.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa