title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao năm 2022
Thứ ba, 08/11/2022, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP quý III năm 2022.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch công tác CCHC của TP năm 2022, làm cơ sở để xây dựng các nhiệm vụ công tác CCHC của TP năm 2023.

Về đánh giá chỉ số CCHC TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP triển khai, đánh giá, báo cáo đối với tiêu chí Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp trong đánh giá chỉ số CCHC của TP. Các cơ quan, đơn vị lưu ý rà soát, đánh giá những mặt đạt được, những tiến bộ, điểm mới so với năm 2021 trong triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC trên cơ sở đặc điểm, tình hình đặc thù của TP. Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu bổ sung trong Báo cáo đánh giá chỉ số CCHC của TP gửi Bộ Nội vụ.

Về tổ chức bộ máy, các sở chuyên ngành hướng dẫn sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức chức năng nhiệm vụ các phòng ở sở, ban ngành và các phòng của UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Về thực hiện chế độ công vụ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án cơ cấu số lượng biên chế phường, xã, thị trấn; tham mưu UBND TP tổ chức thành công việc thi tuyển lãnh đạo cấp phòng theo Kế hoạch được giao. Các cơ quan, đơn vị phân công ít nhất 1 nhân sự làm công tác CCHC.

Về cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng UBND TP chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND TP ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc trên địa bàn TP, trình UBND TP. Sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính; thực hiện tái cấu trúc quy trình nội bộ và trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa