title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021 - 2025
Thứ sáu, 17/03/2023, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình nhằm giám sát, đánh giá việc rà soát thường xuyên và định kỳ, xác định và quản lý danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo nhằm đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ; công tác triển khai thực hiện các nguồn vốn, chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của Thành phố đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo.

Giám sát, đánh giá những thông tin liên quan; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tổng hợp các kiến nghị, phối hợp cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và lộ trình giảm nghèo tại địa phương.

Giám sát, đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện hằng năm.

Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn; các sở, ngành TP (chủ trì, quản lý, tham gia thực hiện các chính sách và giải pháp đảm bảo thực hiện Chương trình).

Đối tượng áp dụng: Chủ Chương trình, cơ quan chủ quản Chương trình cấp TP, cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng tham gia thực hiện Chương trình; các tổ chức và cá nhân liên quan.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa