title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về cải cách thực hiện thủ tục hành chính
Thứ năm, 26/01/2023, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về cải cách thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% TTHC có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, chạy theo số lượng;

Thực hiện có hiệu quả nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06);

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định;

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của Thành phố, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa