title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn TP
Thứ hai, 19/09/2022, 15:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các cấp; các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thống kê, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người làm công tác Thống kê.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung  năm 2021; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; ý nghĩa, mục đích và yêu cầu của các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thống kê của các tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thống kê; thống nhất sử dụng số liệu thông tin thống kê do cơ quan Thống kê công bố.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê để tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính hiện có cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất theo đúng biểu mẫu, phạm vi, thời gian quy định của cơ quan Thống kê; quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn lực, tổ chức tốt các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn và các hoạt động thống kê khác theo lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.

Thực hiện đúng quy định của Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công. Chủ động xây dựng đồng bộ hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp Trung ương và địa phương.

Tăng cường phổ biến và thống nhất sử dụng thông tin, số liệu thống kê Nhà nước do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thống kê trên địa bàn TP để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thống kê đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm.

Kiện toàn, củng cố, bố trí nhân lực làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức và chức danh công chức thống kê chuyên trách thuộc UBND cấp xã, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê của sở, ban, ngành TP.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa