title ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

title Bộ máy tổ chức

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 10/12/2018, 03:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Vị trí, chức năng

Văn phòng UBND TP (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan thuộc UBND TP; có chức năng tham mưu, giúp UBND TP về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND TP, Chủ tịch  UBND TP; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND TP , Chủ tịch UBND TP; giúp Chủ tịch UBND TP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. 

Văn phòng UBND TP có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Trụ sở làm việc đặt tại: số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tham mưu - tổng hợp và phục vụ các hoạt động của UBND TP:

a) Trình UBND TP ban hành Quy chế làm việc của UBND TP; các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Văn phòng UBND TP.

b) Trình UBND TP chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng và cả năm của UBND TP. Đôn đốc, kiểm tra các sở-ngành, UBND quận-huyện trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND TP.

c) Thu thập, xử lý thông tin; chuẩn bị báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo,  chỉ đạo, điều hành của UBND TP và Chủ tịch UBND TP theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

d) Giúp UBND TP và Chủ tịch UBND TP giữ mối quan hệ phối hợp công tác với với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP, UBMTTQ Việt Nam TP, các đoàn thể khác của TP, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và các cơ quan, tổ chức của Trung ương.

đ) Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND TP; theo dõi, đôn đốc các sở-ngành, UBND quận-huyện soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.

e) Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các sở-ngành, UBND quận-huyện trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP; chịu trách nhiệm rà soát trình tự thủ tục, thể thức đề án, văn bản trước khi trình UBND TP và Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

g) Giúp UBND TP theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các sở-ngành, UBND quận-huyện trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở-ngành, UBND quận-huyện theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập, điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND TP trình  UBND TP xem xét, quyết định.

i) Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND TP; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan.

k) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của UBND TP theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật được dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

l) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND TP, Chủ tịch UBND TP theo quy định pháp luật. Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

m) Tổng hợp nội dung, chuẩn bị tài liệu, tổ chức các cuộc họp của UBND TP, Thường trực UBND TP; các buổi làm việc của UBND TP với các sở-ngành, quận-huyện về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn; các cuộc họp của UBND TP với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ-ngành Trung ương, Thành ủy và các kỳ họp của HĐND TP, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao.

 

2. Công tác quản trị nội vụ của Văn phòng; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hiện hành, công báo và tin học của TP:

a) Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hiện hành của thành phố; hướng dẫn văn phòng các sở-ngành, Văn phòng UBND quận-huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện việc công bố các văn bản pháp luật trên Công báo TP, trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo TP theo quy định của pháp luật.

c) Trình UBND TP quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND TP.

d) Trình UBND TP chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND TP.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn trình UBND TP ban hành tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các sở-ngành; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng  UBND quận-huyện.

e) Quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND TP.

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND TP theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND TP.

h) Lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của UBND TP; thực hiện việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán tài chính của UBND TP theo chế độ tài chính Nhà nước.

i) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật.

 

 

(Theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM)

Nguồn: Hồ Chí Minh City web

Số lượng lượt xem: 25299