title THƯỜNG TRỰC UBND TP HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch
PHAN VĂN MÃI
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN HOAN
Phó Chủ tịch
NGÔ MINH CHÂU
Phó Chủ tịch
DƯƠNG ANH ĐỨC
Phó Chủ tịch
BÙI XUÂN CƯỜNG

title ỦY VIÊN UBND THÀNH PHỐ

Ủy viên:
LÊ HỒNG NAM
Ủy viên:
NGUYỄN VĂN NAM
Ủy viên:
ĐẶNG QUỐC TOÀN
Ủy viên:
HUỲNH THANH NHÂN
Ủy viên:
LÊ THỊ HUỲNH MAI
Ủy viên:
NGUYỄN VIỆT DŨNG
Ủy viên:
NGUYỄN THANH NHÃ
Ủy viên:
TRẦN QUANG LÂM
Ủy viên:
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Ủy viên:
BÙI TÁ HOÀNG VŨ
Ủy viên:
PHẠM THỊ HỒNG HÀ
Ủy viên:
NGUYỄN THỊ ÁNH HOA
Ủy viên:
ĐINH MINH HIỆP
Ủy viên:
TRẦN THẾ THUẬN
Ủy viên:
LÊ VĂN THINH
Ủy viên:
ĐẶNG MINH ĐẠT
Ủy viên:
HUỲNH VĂN HẠNH
Ủy viên:
HUỲNH VĂN HỒNG NGỌC
Ủy viên:
TĂNG CHÍ THƯỢNG
Ủy viên:
NGUYỄN VĂN HIẾU